Cải tạo thêm thang máy nhà 4x7,5


18-12-2018, 2:52 PM

nha pho co thang may

HIỆN TRẠNG TRƯỚC KHI CẢI TẠO:

2018-10-17 07-21-07

1 ht

2 ht

CẢI TẠO:

2018-10-15 09-55-20

1 ct

2 ct3 ct

Bình luận (0)