Sự khác nhau giữa xi măng PCB 30, PCB 40?


05-09-2016, 7:43 AM

Xi măng PCB 30, PCB 40 đều là xi măng cơ bản chúng giống nhau tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại xi măng này là giới hạn cường độ chịu nén sau 3 ngày tuổi và 28 ngày tuổi theo TCVN 6260: 1997.                      

 + Xi măng PCB 30 :         + Xi măng PCB 40 : 
Sau 3 ngày >= 14 N/mm2                                                                                        Sau 3 ngày  >=  18 N/mm2
Sau 28 ngày >= 30 N/mm2             Sau 28 ngày  >= 40 N/mm2                                                                       

Như vậy rõ ràng là xi măng pcb40 có độ chắc hơn và dĩ nhiên kinh phí xi măng pcb40 cũng phải cao hơn pcb30. Như nay đa phần các xi măng ngoài đều đa phần xi măng PC40                                                

Bình luận (0)